ដំណឹងបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់ លោក សម បូរិន្ទ អតីតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរី ផ្នែកខេមរភាសា និងជាអ្នកស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក