ដីកាកោះហៅ ព្រះភិក្ខុ សៀង សុវណ្ណារា ដើម្បីសាកសួរបំភ្លឺ ពីដំណើររឿង ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ

.