ចំណីខួរ ៖តម្លៃនៃញញឹម

ញញឹមឱ្យបានច្រើន វាមិនខាតបង់អ្វីសោះ ហើយមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបាន ។

ដកស្រង់ពីសៀវភៅ ៥៣៣ គំនិតនិងបណ្តាំ