ចំណីខួរ៖ ធម៌បួនប្រការសម្រាប់មេដឹកនាំ

១-ក្លាហានចំពោះការធ្វើអំពើល្អ

២-គោរព ចំពោះពាក្យរិះគន់

៣-កើតក្តីបារម្ភ ពេលទទួលអំណោយ

៤-ប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការកែប្រែខ្លួន

-ខុង ជឺ-