ចងចាំគ្រាមួយ៖ លោក សឺង ទួន (1956-2007 ) អតីតប្រធាន KKF និយាយ នៅ Chicago រដ្ឋ Illinois កាលពីឆ្នាំ ២០០២