គ្រួសារព្រួយបរម្ភពីស្ថានភាព លោក ចៅ ហេន នៅក្នុងគុក

ចុចដើម្បីស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី