ខ្មែរ​ក្រោម​បង្កើត​កម្មវិធី​វិទ្យុ​ នៅ​កម្ពុជា

RFA/Khmer: ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ ដែល​កើត​មាន​ នៅ​ក្នុង​សង្គម​នីមួយៗ ឬ​ព័ត៌មាន​ដែល​កើត​មាន នៅ​លើ​សាកល​លោក​វា​មាន​សារសំខាន់​ណាស់ សម្រាប់​ ឲ្យ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ បាន​ដឹង​នូវ​ហេតុ​ការណ៍​ទាំង​ឡាយ ដែល​កើត​មាន។

ទាក់​ទង​ទៅ ​នឹង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​នេះ ក្រសួង ព័ត៌មាន​កម្ពុជា​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ ក្រោម​ បង្កើត​កម្មវិធី​វិទ្យុ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ផ្សាយ​នៅ​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​ជាតិ ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន ឬ​វប្បធម៌​ប្រពៃណី​របស់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។ នៅ​ក្នុង​នាទី​ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​រាត្រី​នេះ លោក ទីន ហ្សាការីយ៉ា រាយ​ការណ៍​អំពី​បញ្ហា​នេះ៖

.