ទង់ជាតិខ្មែរក្រោម បង្ហាញវត្តមានចំពោះមហាជនខ្មែរ

ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម តែង​បាន​បង្ហាញ​វត្តមាន​ជាមួយនឹងទង់ជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុង​បាតុកម្ម​អហិង្សា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ។ ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ឯ​ទៀត ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម ទាំង​នោះ ទាមទារ​ចង់​ឲ្យ​មាន​យុត្តិធម៌​ការ​បោះ​ឆ្នោត។ លើស​ពី​នេះ ពួក​គេ​គិត​ថា ប្រសិន​បើ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ជាប់​ឆ្នោត បាន​កាន់​អំណាច​មែន​នោះ គណបក្ស​ប្រឆាំង​មួយ​នេះ​អាច​ជួយ​ធ្វើ​អោយ​ស្ថានភាព​ជីវិត​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម នៅ​កម្ពុជា មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​នេះ។ ពួក​គេ​ក៏​សង្ឃឹម​ថា គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ អាច​មាន​វិធាន​ការ​ជួយ​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​ផង​ដែរ ។

ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន
ទង់ជាតិខ្មែរក្រោមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន