ក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យវត្តដំបងពាក់ ស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង