កំណាព្យ៖ មុខខ្មែរ

១       មុខម៉ែឈឺចាប់ ខ្លួនជាប់ក្នុងគុក           ស្រីខ្មែរទូលទុក្ខ ដៃឳបបុត្រា

ជីវិតរងកម្ម ប្រាស់ព្រាត់គ្រួសារ           ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សា គ្មានគ្រាល្ហើយល្ហែ។

២       មុខកូនប្រុសតូច ដូចកំពុងឆ្ងល់           រឿងទុក្ខអំពល់ គេចាប់ចងម៉ែ

តើខ្ញុំខុសអី កើតមកជាខ្មែរ                          កើតមកខុសខ្សែ ជាកូនអ្នកក្រ?         ។

៣       មុខប្អូនប៉ូលីស ទទួលបញ្ជា                ឃើញរឿងវេទនា ស្តាប់ពាក្យអង្វរ

ស្រណោះជាតិខ្មែរ ពូជសាងអង្គរ                  ហេតុអ្វីវឹកវរ ចងតែគ្នាឯង       ?

៤       មុខឆ្មាំនារី សំភីសញ្ជឹង                     កូនម្តាយគេយើង តឹងទ្រូងក្រៃលែង…

មុខខ្មែរ ចិត្តខ្មែរ ឳ ! សែនចម្បែង…              ខ្ញុំជាអ្នកតែង រែងរឹត ខ្វាយខ្វល់…។

ដោយ៖ សឺង សម្រេច/VOKK