កំណាព្យ៖ ទិវារំឮកខួបទី៦២ ថ្ងៃទី ៤ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៩

១- ហុកសិបពីរឆ្នាំ ខ្មែរក្រោមចាំច្បាស់    ទិវាប្រកាស បាត់បង់ទឹកដី
គ្រប់ក្រុងប្រទេស មិនធ្វេសឃ្មាតខ្មី          ទាមទារសេរី តាមក្តីប្រកាស។

២- សែប្រាំមួយមាត្រា ចារចេញជាក្បួន   រដ្ឋយួនទទួល ហើយជាន់គ្មានខ្មាស
រំលោភសទ្ធិ ខ្មែរក្រោមជាក់ច្បាស់ UN     ខ្នែងខ្នះ ជួយម្ចាស់ជាតិដើម។

៣- យួនធ្វើមិនបែក ហែកក៏មិនដាច់         ព្រោះខ្មែរលែងខ្លាច ប្តូរផ្តាច់ចិត្តថ្លើម
ច្បាប់អន្តរជាតិ ផ្តល់ជាដង្ហើម                     ជាទឹកសន្សើម ផ្តើមជួយរដ្ឋា។

៤- ប្រវត្តិជាតិខ្មែរ ពូកែថ្កើងថ្កាន                មិនអាចរស់បាន ក្នុងភពអន្ថការ
យួនកៀបចងចាប់ សម្លាប់ប្រហារ            វប្បធម៌សាសនា ខ្មែរត្រូវតែគង់ ។

៥- ព្រះសង្ឃ ប្រជា យុវជន នារី                 រួមគ្នាមូលមីរ ចិន្តាស្មោះត្រង់
U N P O គាំទ្រតម្រង់                                  ទោះយួនមិនចង់ ត្រូវផ្ចង់គោរព។
ដោយ សឺង សម្រេច
ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០១១.