កំណាព្យ៖ កូនឈឺណាស់ម៉ែ!សូមចុចស្តាប់អត្ថបទកំណាព្យនេះ ដែលសូត្រដោយកញ្ញា ថាច់ សុជាតា
.