កំណាព្យៈ កំពង់លាវស្នេហ៍

ខាងក្រោមជារូបថតវត្តកញ្ចោងកំពង់លាវ ឋិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ចោង ខេត្តព្រះត្រពាំង ។