កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ អំពីព្រឹត្តិការណ៍ ៤ មិថុនា

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

ខណៈដែល​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​កំពុងតែ​រៀបចំ​ពិធី​រំឭក​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បារាំង​កាត់​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ទៅ​ឲ្យ​វៀតណាម ធ្វើ​អាណានិគម​បន្ត​លើ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម នោះ លោក ថាច់ រដ្ឋា នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម បានធ្វើ​កិច្ចសន្ទនា មួយ​ជាមួយ​លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម អំពី​បញ្ហា​នេះ ដូចតទៅ​៖​

ចម្លងទុក