សម្ភាសន៍ ព្រះតេជព្រះគុណ ធី​ធី ធ​ម្មោ អំពី​ដំណើរការ​សហគមន៍​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

សហគមន៍​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ពិភពលោក បាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម​នៅក្រៅ​ស្រុក​មាន​អាយុកាល ស្មើនឹង​ការកកើត​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែរ ក្នុង​គោលដៅ​ទាមទារ​សេរីភាព​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ។ តើ សហគមន៍ ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ពិភពលោក បាន​សកម្មភាព​អ្វីខ្លះ​ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ វៀតណាម​គោរព​សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម នៅក្នុង​ស្រុក ?

ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ អគ្គហេរញ្ញិក នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ អគ្គហេរញ្ញិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។


លោក ថាច់ រដ្ឋា បានធ្វើ​កិច្ច​ស​ន្ទា​មួយ​ជាមួយនឹង ព្រះតេជព្រះគុណ ធី​ធី ធ​ម្មោ អំពី​បញ្ហា​នេះ ដូចតទៅ​៖​

ចុចស្ដាប់ TT Dhammo