កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជុំវិញកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងស្សឺណែវ

អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃអង្គារនេះ នឹងបើកកិច្ច ប្រជុំមួយ នៅទីក្រុងស្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ដើម្បី រាយការណ៍ អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន នៃភាពក្រីក្ររបស់ ជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះ បានអញ្ជើញទៅ ធ្វើទស្សនកិច្ច ជាផ្លូវការនៅភូមិភាគខាងត្បូង ប្រទេស វៀតណាម ក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរ ដើម្បីស្វែង យល់ស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅទីនោះ កាលពីចន្លោះ ថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០។ ជុំវិញកិច្ចប្រជុំនេះ លោក ហៅ ឈូន លី សហការី វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ ជាមួយនឹង លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មុនការផ្សាយបន្តិចនេះ ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

.