កិច្ចប្រជុំរបស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅជីហ្គាហ្គូ សហរដ្ឋអាមេរិក ទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០១១
.