កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក

.