ការនឹកគិតប្រចាំថ្ងៃ

<<អ្នកដែលបោះបង់សេរីភាពគ្រឹះ ដោយដូរយកសេរីភាព ដែលគេឲ្យបន្តិចបន្តួច  អ្នកទាំងនោះ នឹងបាត់បង់ទាំងពីរ។>> បែន ហ្វ្រែងក្លិន

<<They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.>> Ben Franklin

.