កម្មវិធីបង្ហាត់របាំដល់កុមារីខ្មែរក្រោមនៅវត្តក្នក ខេត្តព្រះត្រពាំង