សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្កោលវៀតណាម ដែលរារាំងពិធីសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី

July 14, 2017 8:47 AMComments Off on សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្កោលវៀតណាម ដែលរារាំងពិធីសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នីViews: 174

 

ពិធីបុណ្យសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី វត្តសិរីតាសេក ខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ឆ្នាំ ២០១៧ ។

ពិធីបុណ្យសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី វត្តសិរីតាសេក ខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ឆ្នាំ ២០១៧ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី និង ថាច់ ធឿន ។

ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី និង ថាច់ ធឿន ។


 

Comments are closed