ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.4

November 8, 2013 12:10 AM0 comments
ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.4

សេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយផ្ដើមបទចម្រៀង សេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយផ្ដើមបទចម្រៀង អត្ថាធិប្បាយបទកំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ អត្ថាធិប្បាយបទកំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ ១. បទ កំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ កំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ ២. បទ ចងចាំជានិច្ច បទ ចងចាំជានិច្ច ៣. បទ ភពអាថ៌កំបាំង ភពអាថ៌កំបាំង ៤. បទ វត្តមានខ្មែរក្រោម បទ វត្តមានខ្មែរក្រោម ៥. បទ សម្ផស្សក្រុងរ៉ុម បទ សម្ផស្សក្រុងរ៉ុម ៦. បទ ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក បទ ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក ៧. បទ ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក ៨. បទ វណ្ណៈស្នេហ៍ បទ វណ្ណៈស្នេហ៍ ៩. បទ ស្នេហាជាថ្នាំពុល បទ ស្នេហាជាថ្នាំពុល ១០. បទ ព្រលឹងចងពៀ បទ […]

Read more ›

ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.3

November 7, 2013 11:36 PM0 comments
ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.3

១. បទ នាវាកម្ពុជាក្រោម នាវាកម្ពុជាក្រោម ២. បទ ផ្កាត្រកូនព្រៃ ផ្កាត្រកូនព្រៃ ៣. បទ នឹកម៉ែ នឹកម៉ែ ៤. បទ បុប្ផាខ្មែរក្រោម បុប្ផាខ្មែរក្រោម ៥. បទ សហព័ន្ធជាយាន សហព័ន្ធជាយាន ៦. បទ ជយោ ! សហព័ន្ធ ជយោ ! សហព័ន្ធ ៧. បទ កំពង់ខ្ទឹងស្ទឹងលោហិត កំពង់ខ្ទឹងស្ទឹងលោហិត ៨. បទ សម្រស់ទន្លេបាសាក់ សម្រស់ទន្លេបាសាក់ ៩. បទ ព្រាត់ម៉ុមនៅកម្ពុជាក្រោម ព្រាត់ម៉ុមនៅកម្ពុជាក្រោម ១០. បទ ស្រះគូពន្លកស្នេហ៍ ស្រះគូពន្លកស្នេហ៍ ១១. បទ ១៥ កក្កដា ១៥ កក្កដា […]

Read more ›

ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.2

4:45 AM0 comments
ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.2

សំណោកជនពិការ សំណោកជនពិការ ទឹកដីដែលខ្ញុំស្រមៃ ទឹកដីដែលខ្ញុំស្រមៃ វត្តកំពង់អន្លង់ស្នេហ៍កម្ម វត្តកំពង់អន្លង់ស្នេហ៍កម្ម វត្តក្រពុំឈូកច្រាលអង់អាច វត្តក្រពុំឈូកច្រាលអង់អាច ថ្ងៃបួនមិថុនា ថ្ងៃបួនមិថុនា វត្តអង្គររាជបុរី វត្តអង្គររាជបុរី វត្តពោធិសាលរាជ វត្តពោធិសាលរាជ វត្តចន្ទរង្សី វត្តចន្ទរង្សី តែអុងអន្លង់មរណៈ តែអុងអន្លង់មរណៈ វត្តទេវតា វត្តទេវតា .

Read more ›

ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.1

1:49 AM0 comments
ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.1

១. បទ សមុទ្រទឹកភ្នែក សមុទ្រទឹកភ្នែក ២. បទ ទុក្ខខ្មែរក្រោម ទុក្ខខ្មែរក្រោម ៣. បទ ទន្លេគោកខេត្តទឹកខ្មៅ ទន្លេគោកខេត្តទឹកខ្មៅ ៤. បទ ឆ្នាំ ៤៥ ជង្រុកស្រូវអនុស្សា ឆ្នាំ ៤៥ ជង្រុកស្រូវអនុស្សា ៥. បទ ដើរលេងតាមវត្តខ្មែរ ដើរលេងតាមវត្តខ្មែរ ៦. បទ ផែនដីខ្មែរ ផែនដីខ្មែរ ៧. បទ អនុស្សាវរីយ៍វត្តចន្ទរង្សី អនុស្សាវរីយ៍វត្តចន្ទរង្សី ៨. បទ ស្រមៃថ្ងៃសេរីការ ស្រមៃថ្ងៃសេរីការ ៩. បទ ទ្រព្យឥតស្រមោល ទ្រព្យឥតស្រមោល .

Read more ›

ផលិតកម្ម ព្រៃនគរ Vol.1

November 6, 2013 11:52 PMComments Off on ផលិតកម្ម ព្រៃនគរ Vol.1
ផលិតកម្ម ព្រៃនគរ Vol.1

១. បទ ហោមរោងខ្មែរក្រោម ហោមរោងខ្មែរក្រោម ២. បទ ស្រណោះ ស្រណោះ ៣. បទ ល្បិចមួលបង្កាច់ ល្បិចមួលបង្កាច់ ៤. បទ លាកម្ពុជាក្រោម លាកម្ពុជាក្រោម ៥. បទ នឹកស្រុក នឹកស្រុក ៦. បទ អក្ខរាភ្ជាប់ស្នេហ៍ អក្ខរាភ្ជាប់ស្នេហ៍ ៧. បទ ម៉ែ ម៉ែ ៨. បទ នាំអូនទៅលេងកម្ពុជាក្រោម នាំអូនទៅលេងកម្ពុជាក្រោម ៩. បទ កោតចិត្ត កោតចិត្ត ១០. បទ សំពៅថយចោលកេរដូនតា សំពៅថយចោលកេរដូនតា ១១. បទ បាយខុនស្រះស្រី បាយខុនស្រះស្រី ១២.បទ នំបញ្ចុកខ្មែរក្រោម នំបញ្ចុកខ្មែរក្រោម      .

Read more ›