សម្ភាសន៍ លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឃ អំពីការយល់ឃើញរបស់លោក ជុំវិញកិច្ចប្រជុំ កំពូលអាស៊ី

November 24, 2012 3:29 AMComments Off on សម្ភាសន៍ លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឃ អំពីការយល់ឃើញរបស់លោក ជុំវិញកិច្ចប្រជុំ កំពូលអាស៊ីViews: 19

លោក បារ៉ា អួបាម៉ា និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង ១០